۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

حتما

حتما تن کوچکش را کشیده بود تا آنجا. تا میان انبوهی که هنّ هنّ نفس‌هایشان ضرباهنگ خیابان شده بود. حتما دویده بود. حتما تاپ تاپ دویدنش شمارش معکوس دویدن شده بود. حتما تن کوچکش را میان نفس‌ها رها کرده بود و خود رفته بود.

۱ نظر: