۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

هنوز


دوباره این سرود را گوش می‌‌دهم. دوباره و صد باره. جان می‌‌کنم و جنازه بی‌ جانم را از ته قلبم می‌‌کشم بیرون. هنوز جان دارد این بدن، هنوز می‌‌شود ایستاد...

نام جاوید وطن
صبح امید وطن
جلوه کن در آسمان
...
...
...
همه جان و تنم
وطنم وطنم وطنم وطنمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر